• Una vez percibido el importe de la prestación, iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes.
  • Presentar ante o Servizo Público de Emprego Estatal a documentación que xustifique o inicio da actividade.
  • Destinar la cantidad percibida a la aportación social obligatoria, en el caso de cooperativas o sociedades laborales o mercantiles, o a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, en el caso de personas trabajadoras autónomas.
  • No caso de que a cooperativa prevexa nos seus estatutos a posibilidade de que os socios e socias teñan que superar un período de proba, deberá achegar, dentro do prazo dun mes desde a notificación da aprobación do pago único, certificado do previo acordo do  consello reitor da cooperativa polo que se lle  admitirá como socio traballador ou socia traballadora con carácter estable, en caso de superación do devandito período de proba.