PLAN REINCORPORA T. PLAN TRIENAL PARA PREVIR E REDUCIR O PARO DE LONGA DURACION

2019

Portada Plan ReincorporaT

O Plan Reincorpora T aborda o conxunto de situacións nas que, de forma máis xeral, poden atoparse as persoas desempregadas de longa duración e outros colectivos considerados de especial atención.

Destaca tamén neste plan a aposta decidida por mellorar os recursos humanos dos Servizos Públicos de Emprego, por reforzar ao persoal técnico para prestar o servizo do acompañamento personalizado ao longo de toda a vida laboral das persoas, así como por procurar a innovación nos procesos asistenciais de acompañamento.

A articulación do  Plan Reincorpora T vertébrase sobre dúas dimensións transversais para:

  1. A promoción de actuacións específicas para a incorporación ao mercado de traballo das  persoas Paradas de Longa Duración.
  2. A promoción do carácter preventivo das actuacións dos Servizos Públicos de Emprego, interlocutores sociais e outras entidades sociais, para identificar factores de risco e vulnerabilidade ante o emprego nas persoas desempregadas.