ORZAMENTO INICIAL DE INGRESOS E GASTOS

Denominación Importe
Capítulo 1: Impostos directos e cotizacións sociais 18.578.197,26
Capítulo3: Taxas, prezos públicos e outros ingresos 235.689,20
Capítulo4: Transferencias correntes 15.087.609,11
Capítulo5: Ingresos patrimoniais 98,08
Capítulo6: Alleamento de investimentos reais 3.001,81
Capítulo7: Transferencias de capital 11.430,76
Capítulo8: Activos financeiros 794,00
Total xeral 33.916.820,22

Denominación Prestacións económicas por cesamento de actividade 224.M Prestacións aos desempregados 251.M Fomento da inserción e estabilidade laboral 241.A Transferencias internas 000.X Total
Capítulo1: Gastos de persoal - 243.130,42 41.525,59 - 284.656,01
Capítulo2: Gastos correntes en bens e servizos - 41.884,25 43.450,64 - 85.334,89
Capítulo3: Gastos financeiros - 79,20 160,56 - 239,76
Capítulo4: Transferencias correntes 23.549,66 29.429.229,81 3.954.411,31 124.172,21 33.531.362,99
Capítulo6: Investimentos reais - 12.472,59 1.791,29 - 14.263,88
Capítulo7: Transferencias de capital - - 168,69 - 168,69
Capítulo8: Activos financeiros - 738,00 56,00 - 794,00
Total xeral 23.549,66 29.727.534,27 4.041.564,08 124.172,21 33.916.820,22