ORZAMENTO INICIAL DE INGRESOS E GASTOS

Denominación Importe
Capítulo 1: Impostos directos e cotizacións sociais 19.242.582,04
Capítulo3: Taxas, prezos públicos e outros ingresos 218.310,00
Capítulo4: Transferencias correntes 10.769.727,73
Capítulo5: Ingresos patrimoniais 98,08
Capítulo6: Alleamento de investimentos reais 3.001,81
Capítulo7: Transferencias de capital 11.272,07
Capítulo8: Activos financeiros 794,00
Total xeral 30.245.785,73

Orixe Prestación cese actividade Prestacións  desempregados Fomento inserción e estabilidade laboral Transferencia interna Total
Capítulo 1: persoal - 243.130,42 41.525,59 - 284.656,01
Capítulo 2: Correntes en bens e servizos - 41.178,34 45.832,89 - 87.011,23
Capítulo 3: Financeiros - 79,20 160,56 - 239,76
Capítulo 4: Transf. correntes 19.843,28 25.002.469,62 4.622.710,35 213.787,60 29.858.810,85
Capítulo 6: Investimentos - 12.444,88 1.619,00 - 14.063,88
Capítulo 7: Transf. capital - - 210,00 - 210,00
Capítulo 8: Activos financeiros - 738,00 56,00 - 794,00
Total xeral 19.843,28 25.300.040,46 4.712.114,39 213.787,60 30.245.785,73