ORZAMENTO INICIAL DE INGRESOS E GASTOS 2021

Orzamento inicial de ingresos para o 2021 ano (en miles de euros)

Orzamento inicial de gastos para o 2021 ano (en miles de euros)