SUBDIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS E ORGANIZACIÓN

Subdirector Xeral:
Dna. Aurora Diz Monje

C/.Condesa de Venadito, 9-28027-Madrid.
Teléfono: 91 275 93 33
Fax: 91 585 95 48.

 

Con nivel orgánico de Subdirección Xeral e dependencia directa do Director/a Xeneral do Servizo Público de Emprego Estatal, corresponden a esta unidade as seguintes

Funcións:

      a) As funcións do Servizo Público de Emprego Estatal en canto a planificación, ordenación e xestión dos recursos humanos, incluídos os plans de mellora do rendemento e formación, a acción social, réxime disciplinario, habilitación de persoal, relacións cos representantes sindicais, e acordar a execución das resolucións xudiciais en materia de persoal, así como garantir o cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais.

      b) Determinar as necesidades de investimento novo e de reposición de obras, mantemento das dependencias do Servizo Público de Emprego Estatal; réxime interior, rexistro e arquivo xeral; así como o establecemento do plan de necesidades de medios materiais e a súa asignación e distribución.

      c) Coordinar a relación das unidades que compoñen a estrutura periférica coas áreas da estrutura central, propor os obxectivos e plan de traballo a nivel periférico do Servizo Público de Emprego Estatal e efectuar o seu seguimento, así como determinar os medios necesarios para o cumprimento dos seus fins.

      d) Implantar e desenvolver o Plan de Calidade e de Mellora Continua a través da organización e sistematización dos procesos e procedementos de xestión do Servizo Público de Emprego Estatal, no marco de calidade adoptado pola Administración Xeral do Estado.

Inspección de Servizos: