Sede electrónica

Informes anuais de Tendencias do Mercado de Traballo

Este informe reforza a liña de análise prospectivo que conta coa colaboración de expertos e informantes clave achegan información relevante sobre o comportamento de diferentes indicadores económicos e as perspectivas macroeconómicas que poden condicionar o comportamento do mercado laboral, así como as previsións no curto e medio prazo, co obxecto de anticiparse, nun contexto como o actual de cambios e innovacións no sistema produtivo, ás necesidades das ocupacións e dos sectores ou actividades que serven de motor para a economía.

O contido desta publicación céntrase na análise das seccións e divisións de actividades económicas identificadas, como mellor situadas no mercado de traballo e mellores perspectivas de creación de emprego, a partir da análise de series temporais de datos. 

Complétase o estudo con outros apartados onde se recollen a información sobre as necesidades formativas máis relevantes detectadas no mercado de traballo, o emprego de reposición ligado á substitución xeracional e que se constitúe como principal fonte de xeración de emprego, e un último apartado onde se mostran os resultados obtidos da prospección realizada sobre o desaxuste entre a oferta de e demanda de empregos que orixina a existencia de vacantes de postos de traballo sen cubrir.

icono descarga

Descárgache os documentos