Sede electrónica

Informes e estudos sobre tendencias do mercado de traballo

Tendencias del mercado de trabajo en España

Os informes de Tendencias do mercado de traballo analizan as seccións e divisións de actividades económicas mellor situadas no mercado de traballo e identificadas con mellores perspectivas de emprego. Estes informes reforzan a análise prospectivo que realizamos, no que colaboran expertos que proporcionan información sobre indicadores económicos e perspectivas macroeconómicas que condicionan o mercado laboral e as previsións a curto e medio prazo do seu comportamento.

Contienen también información sobre: las necesidades formativas detectadas en el mercado de trabajo; el empleo de reposición ligado al relevo generacional como fuente de generación de empleo, y sobre el desajuste entre la oferta y la demanda de empleos que origina la existencia de vacantes de puestos de trabajo.

Ver los informes de tendencias

Ocupaciones y Actividades Económicas con variación positiva en la contratación

Ofrecémoslle información mensual/anual (desde 2013) sobre as ocupacións con mellor comportamento desde o punto de vista da contratación, así como os sectores/actividades emerxentes ou en expansión.

Informes y Estudios