Seu electrónica

Guia de Contractes - Introducció

La Guia de Contractes s'emmarca dins de la política d'informació i atenció al ciutadà del Ministeri de Treball i Economia Social, i arreplega tota la normativa vigent en matèria de contractes de treball i incentius a la contractació.

S'orienta a satisfer la demanda d'informació per part dels usuaris, així com els diferents agents que operen en el nostre mercat de treball, en un àmbit com les relacions laborals que està subjecte a freqüents canvis normatius, tant de contingut de la pròpia relació laboral com dels incentius que s'establixen en funció de la situació dels variats col·lectius de treballadors i d'empreses.

S'adapta a la simplificació administrativa de models de contracte, i brinda als operadors jurídics i econòmics un exacte coneixement dels models de contracte de treball existents en el mercat laboral espanyol. A més, pretén facilitar el compliment de les obligacions que en matèria de contractació s'exigix a les empreses.

S'estructura de manera que resulte comprensible com a manual de coneixement dels quatre models de contractes (indefinit, temporal, formació en alternança i formatiu per a l'obtenció de la pràctica  professional), les seues característiques i les clàusules específiques que puguen presentar cadascun d'ells, en funció de les peculiaritats del treballador i/o de l'empresari.

 

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-012-6

Actualitzat a setembre de 2023