ENPLEGU-ZENTRO BEREZIAK

Enplegu Zentro Bereziak langile desgaituei lan produktiboa eta lansaria eskaintzea helburutzat duten enpresak dira, euren ezaugarrietara egokituta eta ohiko lan-merkatuan horien laneratzea errazten dutenak.

Enplegu-zentro bereziek ezaugarri hauek dituzte: Administrazio Publikoek sortu dituzte, zuzenean edo beste erakunde batzuekin elkarlanean, baita enpresariak izateko gaitasun juridikoa duten Erakundeek, pertsona fisikoek, juridikoek edo ondasun-erkidegoek ere; izaera publikoa edo pribatua izan dezakete, irabazi-asmoz edo irabazi-asmorik gabe. Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren (SPEE) Zentroen Erregistroan daude sailkatuta eta izen emanda, edo, hala badagokio, dagokien Autonomia Administrazioenetakoetan. kudeaketa edozein enpresak duen araudiaren menpean dago.

 • Programa horren azken jasotzaileak Enplegu Zentro Berezietako langile desgaituak izango dira, ondoren deskribatzen diren egoeraren batean direnak:

  • Garun-paralisia duten pertsonak, gaixotasun mentala edo desgaitasun intelektuala duten pertsonak, %33ko edo gehiagoko minusbaliotasun-gradua onartuta dutenak.
  • Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala duten pertsonak, %65ko edo gehiagoko minusbaliotasun-gradua onartuta dutenak.

  Lanbide Jardueretan Laguntzeko Unitateek lehen aipatu ez diren Enplegu Zentro Berezietako langile desgaituei ere zerbitzua eman diezaiekete, betiere langile hauekiko dedikazioak aurreko atalean agertzen direnen arreta gutxitzen ez badu.

 • Diru-laguntzak lan eta Gizarte Segurantzako kostuak finantzatzeko dira, laguntza-unitate horietako langileen 6 hilabete edo gehiagoko kontratazio mugagabeak edo aldi baterakoak eragindakoak. Diru-laguntzaren zenbatekoa urtean 1.200 eurokoa da, azken jasotzaileen atalean den langile desgaitu bakoitzeko.

  Halaber, 1.200 euroko diru-laguntza kontratuaren iraupenaren arabera murriztuko da; kontratua lanaldi partzialekoa bada, lanaldiaren arabera ere murriztuko da.

  Diru-laguntza horiek gehienez ere urtebeterako emango dira eta horretarako eskuragarri diren aurrekontuen arabera egingo da, urtero Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Aurrekontuetan zehaztutakoaren arabera, hain zuzen ere.

 • Jaso ditzaketen laguntzak ondokoak dira:

  1. Enplegua sortzeko proiektuak partzialki finantzatzeko (zentroak sortzeko edo horiek zabaltzeko. Ministro Agindua, 1998ko urriaren 16koa).
   Ondoko diru-laguntzak:
   • 12.020,24 euro sortutako lanpostu egonkor bakoitzeko, baldin eta CEEko langile desgaituen zenbatekoa langile-talde osoaren %90 baino handiagoa bada; edo,
   • 9.015,18 euro sortutako lanpostu egonkor bakoitzeko, baldin eta CEEko langile desgaituen kopurua %70 eta %90 artekoa bada.

   Aurreko diru-laguntzak emango dira, betiere enplegu-zentro bereziak proiektuaren inbertsioa egoki arrazoitzen badu ondoko ekintza edo ekintzaren baterako:

   • Laguntza teknikorako diru-laguntza (bideragarritasun-azterketak, auditoriak...).
   • Maileguen interesen diru-laguntza partziala, 3 punturainokoa.
   • Inbertsio finkoetarako diru-laguntza interes sozialeko proiektuetan.
  2. CEEetako lanpostuak mantentzeko laguntzak (Ministro Agindua, 1998ko urriaren 16koa).
   Enplegu Zentro Berezietan lanpostuak mantentzeko laguntzak ondokoak dira:
   • %100eko hobaria Gizarte Segurantzako enpresa-kuotan, lan-istripu eta lanbide-gaixotasun, eta zerga bilketa bateratuko kuotak barne.
   • Soldaten kostuen diru-laguntzak, lanbide arteko gutxieneko soldataren %50. Lanaldi partzialeko kontratuak direnean, diru-laguntzak egindako lanaldiaren araberako murrizketa izango du.
   • Lanpostuak egokitzeko eta eraikuntza-oztopoak kentzeko diru-laguntzak, gehienez ere 1.803,04 euro lanpostu bakoitzeko.
   • Diru-laguntza, bakarra, enplegu-zentro bereziak finantza aldetik orekatzeko eta saneatzeko.
   • Enplegu-zentro berezietako aurrekontuak orekatzeko diru-laguntza, irabazi asmorik gabekoak eta erabilera publikokoak eta ezinbestekoak direnak.
   • Enplegu Zentro Bereziek laguntza teknikoa jaso dezakete lanpostuak mantentzeko, eta laguntza hori alde batek eskatuta edo ofizioz eman daiteke espedienteak hala eskatzen duenean.
  3. Lanbide Jardueretan Laguntzeko Unitateetarako Laguntzak ( 469/2006 ED, apirilaren 21ekoa).

  Lanbide Jardueretan Laguntzeko Unitateak ondokoak dira: talde multiprofesionalak, Enplegu Zentro Berezietako Egokitzapen Pertsonal eta Sozialen Zerbitzuetan direnak, hainbat funtzio eta eginkizun garatuta zentro horietako langile desgaituak oztopo edo zailtasunak gainditzen laguntzen dituztenak, lanpostu bat lortzen eta horretan irauten laguntzeko.

 • Enplegu Zentro Berezietako titularrak eta Zentroak eurak izan daitezke onuradunak, betiere nortasun juridiko propioa dutenean.

 • Lanbide Jardueretan Laguntzeko Unitateen eraketa ezarriko da, apirilaren 21eko 469/2006 Errege Dekretuaren 6 artikuluan xedatutako moduluen arabera.

   

  • Enplegu sortzaile eta mantentzeko proiektuak egiteko laguntzak enplegu-zentro berezietan lanposturik, ez al lotuta egon al lehia, zuzenean bideratzen dira (SPEE zuzendaritzek Ceuta, Melilla eta Euskal autonomia erkidegoko Gainerako probintzietan unitateari dagozkion izapideak egin dira, euskal autonomia erkidegoko eskumenak transferitu behar al. - kontratuak Dagokienez, horiek enplegatzaileak zuzenean aplikatuko dela, kotizazio boletinen GSDO (Gizarte segurantzaren diruzaintza orokorra).
  • Laguntzen kasuan, Laguntza unitateak diru-laguntzak norgehiagoka-araubidean ajustarse a izango dira eta dagozkien prozedurak eta epeak ezarriko ditu, ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOAN Egindako deialdietan onartutako zuzendariek (ceutan, melillan eta euskal herria, probintzia bakoitzeko eta aldizkari ofizialetan argitaratuko dira.

  Gainerako autonomia-erkidegoekin, bere eskumen horiek aldatzeko, eduki al izango dira diru-laguntzen deialdietan xedatzen duena eta erkidegoen aldizkari ofizialetan argitaratuko dira.

  Edozein laguntza-mota lortzeko edo gerora laguntzarekin jarraitzeko, Enplegu Zentro Bereziek abenduaren 4ko 2273/1985 Errege Dekretuan (Enplegu Zentro Berezien Erregelamendua) eta azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13 artikuluan (Diru-laguntzen Lege Orokorra) ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.