Seu electrónica

Quanties

Quanties relatives als valors mensuals i anuals

Del salari mínim interprofessional (SMI), d'acord amb l'establert en:   

  • Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional para 2023.

  De l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) fixat en:

  • Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

Valors mensuals i anuals del SMI i de l'IPREM

  SMI IPREM
MENSUAL 1.080,00 € 600,00 €
ANUAL 15.120,00 € ( 14 pagues) 7.200,00 €
Interès Legal dels Diners:
3,25%

 

Quantia mínima prestació contributiva Euros
Sense fills/as 560,00 €
1 fill/a o més 749,00 €
Quantia màxima prestació contributiva Euros
Sense fills/as 1.225,00 €
1 fill/a 200 1.400,00 €
2 fills/as o més 1.575,00 €
Quantia subsidi per desocupació (*)  i RAI Euros
80% IPREM 480,00 €
Renda màxima d'accés a subsidi i RAI Euros
75% SMI 810,00 €

(*) En el cas de desocupació per pèrdua d'un treball a temps parcial, aquesta quantia es percebrà en proporció a les hores prèviament treballades, excepte en el subsidi per a majors d'anys.. 52