Seu electrònica

Quanties

Quanties relatives als valors mensuals i anuals

Del salari mínim interprofessional (SMI), d'acord amb l'establert en:   

  • Reial decret 99 / 2023 , de 14 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional para 2023 .

  De l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) fixat en:

  • Llei 31 / 2022 , de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 .

Valors mensuals i anuals del SMI i de l'IPREM

  SMI IPREM
MENSUAL 1 . 080 , 00 € 600 , 00 €
ANUAL 15 . 120 € ( 14 pagues) 7 . 200 , 00 €
Interès Legal dels Diners:
3 , 25 %

 

Quantia mínima prestació contributiva Euros
Sense fills/as ( 80 % de l'IPREM) 560 , 00 €
1 fill/a o més ( 107 % de l'IPREM) 749 , 00 €
Quantia màxima prestació contributiva Euros
Sense fills/as ( 175 % de l'IPREM) 1 . 225 , 00 €
1 fill/a 200 ( % de l'IPREM) 1 . 400 , 00 €
2 fills/as o més ( 225 % de l'IPREM) 1 . 575 , 00 €
Quantia subsidi per desocupació (*)  i RAI Euros
80 % IPREM 480 , 00 €
Renda màxima d'accés a subsidi i RAI Euros
75 % SMI 810 , 00 €

(*) En el cas de desocupació per pèrdua d'un treball a temps parcial, aquesta quantia es percebrà en proporció a les hores prèviament treballades, excepte en el subsidi per a majors d'anys.. 52