QUANTIES

Quanties relatives als valors mensuals i anuals

Del salari mínim interprofessional (SMI), d'acord amb l'establert en:   

  • Real Decreto 152 / 2022 , de 22  de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022 .

    (Assortirà efectes durant el període comprès entre el de 1 gener i el de  31 desembre de 2022 ).

De l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) fixat en:

  • Llei 22 / 2021 , de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022 .

Valors mensuals i anuals del SMI i de l'IPREM

  SMI IPREM
MENSUAL 1 . 000 , 00 € 579 , 02 €
ANUAL 14 . 000 € ( 14 pagues) 6 . 948 , 24 €
Interès Legal dels Diners:
3 , 0 %

 

Quantia mínima prestació contributiva Euros
Sense fills/as ( 80 % de l'IPREM) 540 , 41 €
1 hijo/a o más ( 107 % del IPREM) 722 , 80 €
Quantia màxima prestació contributiva Euros
Sense fills/as ( 175 % de l'IPREM) 1 . 182 , 16 €
1 fill/a 200 ( % de l'IPREM) 1 . 351 , 04 €
2 hijos/as o más ( 225 % del IPREM) 1 . 519 , 92 €
Quantia subsidi per desocupació (*)  i RAI Euros
80 % IPREM 463 , 21 €
Renda màxima d'accés a subsidi i RAI Euros
75 % SMI 750 , 00 €

(*) En el cas de desocupació per pèrdua d'un treball a temps parcial, aquesta quantia es percebrà en proporció a les hores prèviament treballades, excepte en el subsidi per a majors d'anys.. 52