Seu electrónica

Si la societat est? qualificada abans de demanar el pagament ?nico i els estatuts reflecteixen una data d'inici d'activitat diferent a la data real d'alta de les persones treballadores, ?hi ha alg?n problema?

Si vol beneficiar-se del pagament únic de la prestació contributiva per desocupació, ha de ser titular de la citada prestació al moment en què present la sol·licitud del pagament únic i no haver iniciat l'activitat abans de presentar aquesta sol·licitud.

L'abonament de la prestació se li realitzarà d'una sola vegada per l'import que correspongui a l'aportació obligatòria establerta, amb caràcter general, en cada cooperativa, o per l'import per a l'adquisició d'accions o participacions del capital social en una societat laboral, (en tots dos casos, requisit necessari per accedir a la condició de soci o sòcia). No podria obtenir el pagament únic si realitza aquest desemborsament abans de la sol·licitud del pagament.

Si al moment de la sol·licitud, forma part d'una cooperativa o societat laboral prèviament constituïda, i en conseqüència, ja va efectuar el desemborsament necessari per adquirir la condició de soci o sòcia, però encara no s'ha iniciat l'activitat ni les persones treballadores figuren d'alta en la Seguretat Social, solament podrà obtenir el pagament únic per a la subvenció de quotes.

Més informació en: