Seu electrónica

Cobro l'atur i vull muntar un negoci, quines despeses puc al·legar com a inversió necessària per capitalitzar la prestació?

Si vol capitalitzar la prestació per desocupació per emprendre un negoci, s'entén com a inversió tot despesa que efectuï per adquirir béns o drets que integrin el patrimoni del negoci com a part de l'actiu (per exemple un immoble, maquinària o equips informàtics, mobiliari, mercaderies, lísing, etc...) i que siguin necessaris per a l'engegada de l'activitat.

Podrà destinar la prestació capitalitzada a les despeses per posar en funcionament el negoci, així com al pagament de les taxes i tributs.

També pot destinar fins a el 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat que va a emprendre.

A més, es consideren una inversió, les despeses previstes durant els tres primers mesos de funcionament: càrregues tributàries, lloguer, condicionament del local, etc.

Més informació en Capitalitzi la seva prestació.