Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Cal justificar la inversió dels diners del pagament únic? Haig de retornar-ho si no la justifico?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Una vegada que hagis percebut l'import de la capitalització, en el termini d'un mes hauràs d'iniciar l'activitat i lliurar la documentació que justifiqui que has invertit els diners en aquesta activitat.
Hauràs de destinar la quantitat que has rebut a l'activitat prevista, segons el que figura en la memòria del projecte que forma part de l'expedient.

En el cas que l'activitat que has iniciat sigui diferent a la qual constava en la sol·licitud i memòria, però s'ajusta a l'establert en la normativa d'aplicació, hauràs de presentar una nova memòria i la documentació complementària que sigui necessària i que t'indiqui el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Poden donar-se tres possibilitats:

1 .- Que la nova activitat reuneixi els requisits legals, es consideri viable el projecte i la quantia que requereix la seva engegada s'ajusti a la inicialment concedida. En aquest cas es manté el dret reconegut.

2 .- Que la nova activitat reuneixi els requisits legals i es consideri viable el projecte, però la quantia concedida no s'adapti a la nova memòria. En aquest cas el Servei Públic d'Ocupació Estatal procedirà a dictar una nova resolució ajustant la quantitat reconeguda al nou projecte, i si hi hagués diferències entre les dues quanties, et reclamarà els cobraments indeguts que procedeixin.

3 .- Que no reuneixis els requisits legals, ni es consideri viable el nou projecte. En aquest cas el Servei Públic d'Ocupació Estatal procedirà a reclamar-te tot l'abonat en concepte de pagament únic.
Es procedirà a reclamar-te el cobrament indegut pel total de la quantitat líquida capitalitzada que t'hagués estat ingressada en els següents casos:

  • Si no inicies l'activitat i no justifiques suficientment el motiu.
  • Si no destines la quantitat concedida a la teva incorporació com a soci o sòcia o com a persona treballadora d'una cooperativa o societat laboral.
  • Si no destines la quantitat a la realització de l'activitat per compte propi.

Si no apliques o desvies la prestació per desocupació a altres finalitats diferents a l'activitat objecto de la capitalització, podrà considerar-se falta molt greu. Aquesta se sanciona amb la pèrdua de la prestació per desocupació i a més, amb l'exclusió del dret a percebre qualsevol prestació econòmica, i si escau, a l'ajuda de foment d'ocupació durant un any.

Més informació en: Capitalitza la teva prestació.