Seu electrónica

Quan em pagaran les quotes de la Seguretat Social?

Si amb la capitalització de la prestació per desocupació es beneficia de la subvenció de les quotes de la Seguretat Social, haurà d'ingressar mensualment aquestes quotes a la Seguretat Social i posteriorment el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) li retornarà cada mes el seu import en el compte corrent que hagi indicat, després de comprovar prèviament que segueix d'alta en la Seguretat Social.

L'abonament de la subvenció es manté mentre continuï en l'activitat subvencionada o fins a esgotar el total de la quantia de la prestació contributiva que ha capitalitzat.

El abono de la subvención se mantiene mientras continúe en la actividad cuyas cuotas de la Seguridad Social están subvencionadas o hasta agotar el total de la cuantía de la prestación contributiva que ha capitalizado.

Més informació en: