Seu electrónica

Em reconeixen l'atur amb retard, puc reclamar interessos de demora al Servei Públic d'Ocupació Estatal?

Si la Administración no paga dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, tendrá que abonarle sobre la cantidad debida el interés legal del dinero fijado por la Ley de Presupuestos.

Haurà de reclamar-ho per escrit una vegada transcorregut el termini de tres mesos.

No obstant això, en el cas del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), el retard pot donar-se en el reconeixement de la prestació, però el pagament, una vegada reconeguda, es produeix dins del mes següent, per tant, no es donen els requisits que la Llei determina per a l'aplicació d'interessos de demora.

Les causes del retard en el reconeixement (el que es coneix com a demora) solen ser alienes a la voluntat del SEPE. Normalment estan provocades perquè és necessari esmenar o millorar la sol·licitud, per la falta de documentació i el retard a aportar-la per part de la persona sol·licitant o la necessitat d'informes per resoldre aquesta sol·licitud (per exemple, de la Inspecció de Treball o de l'Institut Nacional de la Seguretat Social).

Totes aquestes circumstàncies poden retardar la resolució que aprovi la prestació per desocupació, però mai endarreriran el pagament quan la resolució hagi estat dictada.