Seu electrónica

Cobro l'atur/subsidi, què és la revisió o revocació administrativa del meu expedient?

El procedimiento de revocación o revisión supone la rectificación, en cualquier momento, de oficio o por solicitud de la persona interesada, de los errores materiales, de hecho o aritméticos derivados de sus actos.

Si el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) detecta circunstancias que modifican la prestación que usted tiene reconocida (el periodo, la cuantía o cualquier otro aspecto que afecte a dicha prestación), incluida su aprobación completa, podrá iniciar el procedimiento de revocación.

Aquest procediment s'inicia mitjançant una notificació en la qual se li informa sobre els fets i fonaments de dret pels quals procedeix la revisió administrativa, els seus efectes, la modificació del període en què es percep la prestació i de la seva quantia, i si escau, la devolució de la prestació que hagi percebut indegudament.

Quan la revisió suposi la revocació total de la prestació, per resultar indegudament reconeguda, se li comunicarà que es procedeix a la suspensió del cobrament com a mesura cautelar. Disposa d'un termini de deu dies per al·legar el que estimi oportú en defensa dels seus interessos. Transcorregut aquest termini i estudiades les seves al·legacions, si les va haver-hi, el SEPE procedirà a dictar resolució.

Si no está de acuerdo con la resolución adoptada, podrá presentar una reclamación previa a la vía jurisdiccional social en defensa de sus intereses.