SI HE COBRAT PRESTACIONS EXTRAORDINÀRIES DERIVADES D'ERTE COVID, PUC REPRENDRE-LES?

Les prestacions per ERTE COVID han finalitzat, amb caràcter general, el 31 dia de març del 2022 , per la qual cosa no poden percebre's amb posterioritat a aquesta data.