Seu electrónica

Com puc conèixer la quantia de l'atur i la cotització que ingressa el SEPE en un ERTE o un ERE per calcular els complements a pagar per l'empresa? Pot l'empresa cobrar en nom de les persones treballadores?

L'empresa, prèvia autorització de les persones treballadores, pot sol·licitar en l'adreça provincial del SEPE corresponent l'intercanvi d'informació amb la finalitat d'obtenir mensualment, per mitjans informàtics, les dades d'imports de la nòmina de prestacions i cotització a la Seguretat Social, que seran facilitats per aquesta adreça provincial, amb la finalitat de facilitar el compliment de l'establert en el procediment de regulació i el pagament dels complements acordats.
No és possible abonar a l'empresa les prestacions de desocupació. És un dret individual que es reconeix i es paga directament a cada persona treballadora afectada pel procediment de regulació d'ocupació en un compte bancari de la qual sigui titular o cotitular.
En tot cas, la persona treballadora podrà consultar la nòminaactual i anterior de la seva prestació per desocupació a la seu del SEPE.