PER QUÈ CAUSES ES POT EXTINGIR EL MEU ATUR?

Les causes d'extinció de la prestació per desocupació són:

  • La realització d'un treball per compte d'altri de durada igual o superior a 12 mesos. Si en acabar la relació laboral, se li aprova una nova prestació, podrà optar entre reprendre la prestació que estava percebent (pel període que li quedava i les bases i tipus que li corresponien) o percebre la prestació que les noves cotitzacions efectuades hagin originat. Si tria la prestació anterior, les cotitzacions que hagin generat la prestació que no ha triat, no podran tenir-se en compte per aprovar-li una prestació posterior. És el que es diu dret d'opció.
  • L'esgotament del període de prestació.
  • La imposició de sancions per infraccions lleus, greus i molt greus en els termes previstos en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.
  • La realització d'un treball per compte propi de durada igual o superior a 60 mesos, si és una persona treballadora per compte propi que es dona de alta/dóna de alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors del Mar.
  • El cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Si no reúne el periodo de cotización exigido para jubilarse, podrá seguir percibiendo la prestación hasta que cumpla dicho requisito.
  • Passar a ser pensionista de jubilació o d'incapacitat permanent en els graus d'incapacitat permanent total per a la professió habitual, incapacitat permanent absoluta per a tot treball o gran invalidesa. En aquests casos d'invalidesa podrà optar per la prestació més favorable.
  • El traslado de residencia al extranjero para buscar o realizar un trabajo, o para perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, por un periodo continuado igual o superior a 12 meses. Si sale al extranjero por razones distintas a las anteriores, la prestación se extinguirá si permanece en el extranjero más de 90 días.
  • La renúncia voluntària a la prestació.
  • La defunció de la persona beneficiària.