Seu electrónica

Seguiré cobrant l'atur en complir l'edat per jubilar-me?

El dret a la prestació per desocupació s'extingeix per passar a ser pensionista de jubilació. Si en complir l'edat de jubilació, no reuneix els requisits exigits per cobrar aquesta pensió, podrà continuar cobrant la prestació per desocupació, sempre que present una certificació expedida per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

La prestació per desocupació es pot percebre alhora que la pensió de jubilació parcial o una pensió de jubilació reconeguda en un sistema diferent a l'espanyol.

En aquests casos, si la prestació que percep és un subsidi per desocupació, la compatibilitat estarà condicionada al fet que segueixi mancant de rendes pròpies mensuals de qualsevol naturalesa superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional(SMI), exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries (l'import de la pensió, amb prorrata de pagues extraordinàries, es tindria en compte com a renda). A més ha de seguir acreditant, si escau, responsabilitats familiars.

Podrà comunicar la seva jubilació en l'oficina de prestacions del seu domicili prèvia petició de cita a través d'Interneto a la seu electrònicadel Servei Públic d'Ocupació Estatal si disposa de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.