Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Quins són les situacions compatibles i incompatibles amb la prestació per desocupació del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Les persones treballadores aturades majors d'anys 52 podran compatibilitzar voluntàriament la percepció del subsidi per desocupació del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social (SEASS) amb el treball per compte d'altri, amb les següents peculiaritats:

 • Si el treball per compte d'altri s'enquadra en el SEASS i la contractació és temporal, no es requereix durada mínima del contracte.
 • La contractació podrà realitzar-se per empreses en les quals la persona beneficiària del subsidi hagi treballat en els últims dotze mesos.
 • No s'aplicarà la bonificació de el 50 % de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes en cas de contractació temporal.
 • L'empresa serà responsable de la cotització per jornades reals al SEASS durant la vigència del contracte.
 • El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) abonarà a la persona treballadora el % 50 de l'import de la quota fixa al SEASS durant la vigència del contracte.
 • Si la persona treballadora manté el treball per compte d'altri, amb independència del règim de Seguretat Social en el qual estigui inclosa, no es produirà l'extinció per transcurs d'un any, prevista per la normativa, fins a la finalització del treball.

La condició de persona beneficiària del subsidi per desocupació per a treballadors o treballadores eventuals del SEASS és incompatible amb:

 • La realització simultània d'un treball per compte propi, amb l'excepció per a majors d'anys 52 descrita en els paràgrafs anteriors.
 • Qualsevol altra prestació econòmica per desocupació.
 • L'obtenció de rendes de qualsevol tipus superiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent excloses dues pagues extraordinàries, sense que es tinguin en compte les derivades dels treballs agraris com a treballadors o treballadores eventuals per compte d'altri.
 • La percepció de rendes de qualsevol tipus per la unitat familiar de la persona beneficiària que superin el límit, sense que es tinguin en compte les rendes dels treballs agraris com a persones treballadores per compte d'altri de caràcter eventual.
 • Qualsevol prestació de pagament periòdic de la Seguretat Social que sigui incompatible amb el treball, o que sigui compatible i la seva quantia superi el SMI vigent, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

Més informació sobre prestacions per desocupació per a persones treballadores del camp en: “Soc una persona treballadora del camp".