Seu electrónica

Cobro subsidi per desocupació i em van aprovar la pensió de viduïtat, què haig de fer.

Si li aproven la pensió de viduïtat mentre cobra el subsidi per desocupació, haurà de comunicar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) la quantia d'aquesta pensió. Continuarà percebent el subsidi si l'import mensual de la pensió, inclòs el prorrateig de pagues extraordinàries, és inferior a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI).

Si obté rendes per altres conceptes, se sumaran a la pensió.

En el cas que la seva pensió de viduïtat sigui superior a el 75 % del SMI per rebre el complement de mínims, però la seva pensió no supera aquest límit si no es té en compte aquest complement, podrà compatibilitzar la pensió de viduïtat i el subsidi per desocupació, sempre que renunciï al complement de mínims davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Sempre que mantingui la renúncia al complement de mínims mentre percep el subsidi, no es tindrà en compte aquest complement per determinar el requisit de manca de rendes individuals.

Si continua percebent el subsidi perquè no ha comunicat la seva situació de pensionista de viduïtat i les seves rendes superen el límit de el 75 % del SMI, s'entendrà que ha comès/fideïcomès infracció greu que podria suposar una sanció de pèrdua del subsidi.