Seu electrónica

L'empresa ha d'enviar el certificat d'empresa al Servei Públic d'Ocupació Estatal si la persona treballadora causa baixa voluntària?

Sí, amb independència que formuli o no sol·licitud de prestació per desocupació i que aquesta sigui, si escau, denegada per no estar en situació legal de desocupació.

Encara que la persona treballadora causi baixa voluntària, l'empresa ha d'enviar el certificat d'empresa, amb independència que present o no sol·licitud de prestació per desocupació i que aquesta sigui, si escau, denegada per no estar en situació legal de desocupació.

Más información sobre el envío de certificado de empresa en: “Certificado de empresa".