Seu electrónica

És obligatori enviar per Internet el certificat d'empresa? Haig de lliurar altres documents?

L'enviament de les dades del certificat d'empresa per mitjans electrònics és obligatori per a totes les empreses, agrupacions d'empreses i altres subjectes responsables de l'obligació de cotitzar, enquadrats en qualsevol dels règims del Sistema de Seguretat Social, amb independència del nombre de persones treballadores que mantinguin en alta.

Debe realizar el envío a través de la aplicación Certific@2 en la Sede Electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

De manera excepcional, si no fos possible, l'empresa està obligada a lliurar a la persona treballadora el certificat d'empresa en el model oficial disponible en les oficines d'ocupació o en www.sepe.es.

Solament en cas que l'empresa no estigui integrada en el sistema XARXA de la Seguretat Social, són necessaris els documents de cotització TC2 dels sis mesos precedents al cessament en la relació laboral.