Seu electrónica

Què és Certific@2?

Certific@2 és una aplicació web que el Servei Públic d'Ocupació Estatal posa a la disposició d'empresaris, empresàries i persones col·legiades professionals per transmetre les següents comunicacions:

  • Certificat d'empresa de cessament de la relació laboral.
  • Períodes d'activitat laboral de les persones treballadores fixes discontínues i les afectades per un expedient de regulació d'ocupació de suspensió o de reducció de jornada, permetent a la persona treballadora, en aquests casos, tramitar les represes de la prestació sense haver de desplaçar-se a les oficines.
  • Altes de prestacions de persones treballadores afectades per expedient de regulació d'ocupació.
  • Comunicación previa de datos sobre despidos colectivos, suspensión de contratos y reducción de jornada, prevista en la Orden ESS/982/2013.

A través d'aquesta aplicació se substitueix l'entrega del certificat d'empresa en format paper a la persona treballadora perquè el present en les oficines d'ocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal. Permet reduir i simplificar els tràmits,així com agilitar la represa de la prestació per desocupació per determinats col·lectius de persones treballadores que tenen freqüents períodes d'activitat i inactivitat.

L'aplicació Certific@2 permet al seu torn a les empreses consultar les dades dels certificats d'empresa enviats al Servei Públic d'Ocupació Estatal, així com imprimir còpies dels mateixos.