Seu electrónica

Cobraré atur o subsidi si treball en una explotació agrària d'un membre de la meva família?

Si és vostè una persona treballadora agrícola en una explotació de la qual és titular un familiar amb qui conviu, per poder cotitzar i accedir a la protecció per desocupació, haurà de provar que vostè és  persona assalariada.

A aquests efectes, es consideren familiars de la persona treballadora el seu cònjuge o parents per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau inclusivament (fills i filles, mare, pare, nets i netes, avis i àvies, germans i germanes, cunyats i cunyades, nores, gendres, sogre i sogra).

Més informació sobre prestacions per desocupació per a persones treballadores del camp en: “Soc una persona treballadora del camp".