Seu electrónica

Si soc una persona treballadora fixa discontínua, puc percebre prestacions per desocupació?

Si és una persona treballadora fixa discontínua sí podrà cobrar la prestació per desocupació quan deixi de treballar, en els períodes d'inactivitat productiva entre campanyes.

Si percep la prestació per desocupació per ser una persona treballadora fixa discontínua, una vegada que reiniciï l'activitat, si treballa a temps parcial, no podrà compatibilitzar la prestació i el treball a temps parcial. En tal cas, la prestació se suspendrà o s'extingirà.

Les persones treballadores fixes discontínues podran tenir dret al subsidi per desocupació per a persones majors d'anys 52 quan el fet causant del mateix es produeixi a partir del dos de març de 2022 .