Seu electrónica

Podré cobrar l'atur quan em doni de baixa en autònoms pel temps que vaig cotitzar com a persona treballadora per compte d'altri anteriorment?

El cessament en el treball per compte propi no és situació legal de desocupació. Per poder cobrar la prestació per desocupació pel temps que va treballar per compte d'altri abans de donar-se de alta com a autònom o autònoma, haurà de tornar a treballar per compte d'altri i quedar en situació legal de desocupació. En aquest cas, per a la prestació per desocupació, es tindrà en compte tot el cotitzat a desocupació en 6 els anys anteriors a aquesta última situació legal de desocupació.

Si hagués obtingut la prestació per desocupació després del cessament com a persona treballadora per compte d'altri i posteriorment la suspengués per establir-se com a autònom o autònoma, podrà reprendre-la quan cessi en aquesta activitat, sempre que la durada del treball per compte propi hagi estat inferior a 24 mesos. En aquest cas, és indiferent que s'hagi donat de alta com a persona treballadora per compte propi en algun dels Règims de la Seguretat Social.

Si la durada del treball per compte propi ha estat igual o superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos, també podrà reprendre la prestació per desocupació si justifica haver-se donat de alta com a persona treballadora per compte propi, en el Règim de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.