Seu electrónica

Seguiré cobrant subsidi si canvia la meva situació econòmica o la de la meva família? Haig de comunicar-ho?

Si mentre percep el subsidi per desocupació canvia la seva situació econòmica perquè obté rendes superiors, en càlcul mensual, a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (quanties per aquest any), durant menys de 12 mesos, se suspèn el subsidi i quan deixi de rebre aquestes rendes podrà reprendre-ho. Si passats els 12 mesos segueix incomplint el requisit, el subsidi s'extingirà.

En tot cas, té obligació de comunicar en l'oficina de prestacions el canvi en la seva situació econòmica i de sol·licitar la baixa, si escau, en les prestacions per desocupació, al moment en què es donin situacions que produeixin la suspensió o l'extinció de la prestació o quan vostè deixi de reunir els requisits exigits per percebre-la. 

Si per accedir al subsidi que té aprovat no s'exigia tenir responsabilitats familiars, en el cas que variïn els ingressos de la resta de membres de la unitat familiar, podrà continuar percebent aquest subsidi i no serà necessari comunicar la variació en l'oficina de prestacions.

Per contra, si per accedir al subsidi se li van exigir responsabilitats familiars, podrà seguir percebent-ho si el seu familiar no té ingressos individuals superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries i a més la renda del conjunt de la unitat familiar, dividida pel nombre de membres que la componen, tampoc supera aquest límit.

En cas de superar-ho, d'una o una altra forma, deixaria de tenir responsabilitats familiars incomplint un dels requisits per seguir percebent el subsidi.