Seu electrónica

Puc sol·licitar l'atur si han tancat l'empresa en la qual treball?

En els casos de tancament de l'empresa, encara que no cal, hauria de reclamar contra l'acomiadament per aquesta causa, ja que per acreditar la seva situació legal de desocupació seria necessari, si no hi ha carta d'acomiadament, un informe o acta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social on constin el cessament involuntari en la prestació de serveis i la seva data d'efectes, o si escau, mitjançant acta de conciliació administrativa en la qual s'indiqui que vostè ha impugnat l'acomiadament i l'empresa no ha comparegut, sempre que, en tot cas, es constati la seva baixa en la Seguretat Social.

Pot sol·licitar la seva prestació:

  • A través d'Internet, sempre que disposi de certificat digital, DNI electrònic, o usuari i contrasenya cl@ve.
  • Acudint a l'Oficina d'Ocupació que li correspongui, prèvia petició de cita des de la Seu Electrònicadel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o per telèfon.

En el cas que no pugui aportar algun dels documents necessaris per al reconeixement de la prestació, haurà de comunicar-ho al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) mitjançant el model "Declaració de manca de documentació en la sol·licitud de prestacions", que li facilitaran en l'oficina d'ocupació, especificant la causa de la falta de documentació. Si tal causa fos la negativa empresarial a facilitar-la-hi, el Servei Públic d'Ocupació Estatal iniciarà el tràmit de requeriment de documentació a l'empresa.