Seu electrónica

El meu excónyuge no em paga la pensió alimentosa dels meus fills/filles, com ho justifico?

Si el seu excónyuge no li paga la pensió d'aliments fixada per sentència a favor dels seus fills i filles, ha d'acreditar-ho mitjançant el pronunciament judicial en el qual es reflecteixi l'impagament de la pensió alimentosa o que és impossible executar la sentència que va condemnar a la seva excónyuge a l'abonament del deute. Per a això, cal que prèviament vostè interposi la corresponent acció civil o penal.

Amb caràcter general, la pensió d'aliments fixada en sentència en favor dels fills i les filles es computa com a renda seva per verificar el requisit de fills o filles a càrrec, si es tracta d'una prestació de nivell contributiu, o de responsabilitats familiars en el cas d'un subsidi per desocupació. En el supòsit d'impagament, no es consideraran rendes.