Seu electrònica

Col·locació adequada

S'entén per col·locació adequada:

  • La professió demandada per la persona treballadora davant els serveis públics d'ocupació.
  • La professió habitualment exercida.
  • Una altra professió que s'ajusti a les aptituds físiques i formatives de la persona demandant.
  • La professió exercida en últim lloc si va durar almenys tres mesos.

No obstant això, si la persona beneficiària ha percebut una prestació durant un any de manera ininterrompuda, es considerarà col·locació adequada qualsevol professió que els serveis públics d'ocupació creen oportuna. 

A més, serà adequada l'oferta d'ocupació si el seu lloc de treball es troba en la mateixa localitat de la seva residència habitual o, com a màxim, a 30 Km de distància, sense que el desplaçament suposi el % 25 de la durada de la jornada de treball o el % 20 del salari mensual, tret que tingui allotjament apropiat. 

La colocación que se ofrezca a la persona trabajadora se entenderá adecuada teniendo en cuenta la duración del trabajo (indefinida o temporal) o de la jornada (a tiempo completo o parcial). Además, dicha colocación será adecuada si el salario es el que equivale al puesto de trabajo ofrecido, con independencia de la cuantía de la prestación a que tenga derecho la persona trabajadora o se trate de trabajos de colaboración social. 

El salario debe corresponder al puesto a desempeñar y no ser inferior al salario mínimo interprofesional descontados los gastos de desplazamiento. 

L'aplicació d'aquests criteris tindrà en compte les circumstàncies professionals, personals i familiars de la persona beneficiària, així com la durada del treball o de la jornada, l'itinerari d'inserció i els mitjans de transport.

Rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación sin fines lucrativos, salvo causa justificada, es motivo para que el órgano competente inicie un procedimiento sancionador por infracción grave.

Aquest procediment pot imposar la pèrdua de tres mesos de prestació la primera vegada que es comet la infracció greu, de sis mesos la segona vegada i la pèrdua de tot el dret si hi ha una tercera infracció greu. Per a aquests supòsits de reincidència no és necessari que l'incompliment sigui sempre del mateix tipus (en aquest cas, rebutjar oferta d'ocupació adequada). S'aplicarà aquesta escala a partir de la primera infracció (amb independència del tipus d'infracció), quan entre una infracció greu i l'anterior no hagin transcorregut més de 365 dies.