Seu electrónica

Prestació especial per desocupació de les persones treballadores del sector artístic i els qui realitzen activitats tècniques i auxiliars

Les persones treballadores subjectes a la relació laboral especial de les persones dedicades a les activitats artístiques, així com a les activitats tècniques i auxiliars necessàries per al seu desenvolupament, tindran dret a la prestació per desocupació especial d'acord amb l'establert a l'apartat Catorze de la disposició final quarta del Reial decret llei 1/2023 ,de 10 de gener que afegeix una nova disposició addicional cinquantena primera al text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret Legislatiu 8/2015 , de 30 de octubre.

Persones beneficiàries

Les persones treballadores subjectes a la relació laboral especial de:

  • Les persones dedicades a les activitats artístiques (arts escèniques, audiovisuals i musicals).
  • Les persones dedicades a les activitats tècniques i auxiliars necessàries per al desenvolupament de les activitats artístiques.