Seu electrònica

Suspensió, represa, extinció

Les persones que percebin prestacions per desocupació han de complir una sèrie d'obligacions establertes en la llei.

L'incompliment d'aquestes obligacions suposa cometre infraccions que se sancionaran d'acord amb les lleis vigents.

 

La suspensión del derecho supone la interrupción del abono de prestaciones económicas y de cotización a la Seguridad Social.

Les causes que la poden motivar són:

 • Trasllat de residència a l'estranger per un període continuat inferior a dotze mesos, per a la cerca o realització de treball, perfeccionament professional o cooperació internacional, sense perjudici de l'aplicació del pevisto sobre l'exportació de les prestacions en els convenis i normes comunitaris. El trasllat haurà de ser comunicat prèviament al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i autoritzat per est.
 • Estancia en el extranjero por un periodo, continuado o no, de hasta 90 días como máximo, cada año natural, siempre que previamente esté comunicada y autorizada por la entidad gestora. No tendrá consideración de traslado de residencia ni de estancia en el extranjero la salida por tiempo no superior a 15 días naturales por una sola vez cada año, siempre que no implique dejar de realizar las acciones de inserción ya programadas o en ejecución y cumplir con las exigencia del compromiso de actividad.
 • Pasar a situación de maternidad o paternidad. Una vez finalizada esta situación, la persona interesada deberá en el plazo de los 15 días hábiles siguienes, solicitar la reanudación de la prestación contributiva.
 • Cumplimiento de condena que implique privación de libertad. No se suspenderá el derecho, previa solicitud, si la persona interesada tuviera responsabilidades familiares y no disfrutara de renta familiar alguna cuya cuantía exceda del salario mínimo interprofesional.
 • Realització d'un treball per compte d'altri de durada inferior a dotze mesos.
 • Realització d'un treball per compte propi:
  • Si ha tingut una durada inferior a 24 mesos, sent indiferent que s'hagi causat alta com a persona treballadora per compte propi enquadrat dins d'algun dels Règims de la Seguretat Social.
  • Si la durada del treball per compte propi ha estat superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos i acredita haver causat alta com a persona treballadora per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors del Mar.

En els supòsits citats anteriorment, quan cessi l'activitat podrà reprendre la prestació per desocupació en el termini de 15 dies hàbils a partir del cessament en el treball per compte propi.

Si després del cessament en el treball per compte propi, tingués dret a la protecció per cessament d'activitat, podrà optar entre percebre aquesta o reobrir el dret a la protecció per desocupació suspesa. Si opta per la prestació anterior, les cotitzacions que van generar aquella prestació per la qual no hagués optat no podran computar-se per al reconeixement d'un dret posterior.

 • Sanció de suspensió per infracció lleu o greu.
  • La suspensión por sanción, además de la interrupción en el abono de las prestaciones supondrá la reducción de la duración de la prestación reconocida por tiempo igual al de la suspensión producida.
 • En els supòsits als quals es refereix l'art. 295 de la Llei de Procediment Laboral, mentre la persona treballadora continuï prestant els seus serveis, o no els presti per voluntat de l'empresari o empresària, durant la tramitació del recurs.
 • Desempleo de cargos públicos o sindicales retribuidos que supongan dedicación exclusiva.
 • El compliment per part de les persones beneficiàries de les prestacions per desocupació de l'obligació de presentar en els terminis establerts els documents que els siguin requerits, sempre que els mateixos puguin influir en la conservació del dret a la prestacions, podrà donar lloc al fet que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) s'adopti les mesures preventives necessàries, mitjançant la suspensió de l'abonament de les citades prestacions, fins que aquestes persones beneficiàries compareguin davant el SEPE acreditant que compleixen els requisits legals establerts per al manteniment del dret, que es reprendrà a partir de la data de la compareixença.

Asimismo, la entidad gestora suspenderá el abono de las prestaciones durante los periodos en los que las personas beneficiarias no figuren inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo y se reanudará a partir de la fecha en que se acredite la nueva inscripción, previa comparecencia ante el SEPE, salvo que proceda el mantenimiento de la suspensión de la prestación o su extinción por alguna de las causas previstas en la norma.

En tots els casos de suspensió, salvo per sanció, la persona treballadora ha de sol·licitar la represa del dret a la pàgina https://sede.sepe.gob.es, o a través del   telèfon d'atenció a la ciutadania  o en l'oficina de prestacions (després de l'obtenció de cita prèvia  a la seu electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal), en qualsevol oficina de registre públic o dirigint-la per correu administratiu, en el termini dels 15 dies hàbils següents a la finalització de la causa de suspensió i acreditar la situació legal de desocupació.

La represa suposarà el dret a percebre la prestació per desocupació pel període que restés i amb la base reguladora i percentatge de la mateixa que correspongués al moment de la suspensió.

En cas de sanció, el dret es reprendrà pel període de prestació que correspongui tenint en compte el període percebut i el de sanció.

Los colectivos que dentro del mes tengan diversos periodos de actividad e inactividad, podrán presentar la solicitud agrupada de las prestaciones correspondientes al mes anterior a la fecha de la última situación legal de desempleo. Podrán acogerse a esta modalidad de tramitación simplificada y presentar en una única solicitud mensual la reanudación de la prestación correspondiente a los periodos de desempleo del mes.

Així mateix, el Servei Públic d'Ocupació Estatal podrà admetre per als col·lectius de persones treballadores fixes discontínuas i per les quals tinguin la seva jornada ordinària de treball reduïda o suspesa, que la sol·licitud d'alta inicial faci efecte de sol·licitud de represa pels períodes d'inactivitat dins del mateix expedient o dins de la mateixa activitat fixa discontínua, en aquest cas, l'empresa autoritzada per la persona treballadora haurà de comunicar a l'entitat gestora cada mes la corresponent informació sobre els períodes d'activitat de les persones treballadores incloses en aquesta modalitat de represa única.