Seu electrónica

Preguntes Freqüents

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que el seu objectiu és garantir que les persones joves entre 16 i 29 anys puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturades.

En tot cas, Garantia Juvenil a Espanya presenta un enfocament integral, preventiu i d'atenció primerenca per contribuir a facilitar la millora de l'ocupabilitat i la inserció al mercat de treball de les persones joves.

 

 

Les persones joves entre 16 i 29 anys que no es trobin en situació d'estudiar o formar-se ni treballant per compte propi o aliena, ja que constitueixen un dels grups de població amb més dificultats d'accés a l'ocupació en aquest moment i es tracta, per tant, d'un grup de població molt heterogeni que inclou tant a persones joves amb escassa formació com a persones joves altament qualificats.

 

 

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats parteix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar, així com els menors no acompanyats que aportin una Acreditació dels Serveis de Protecció de Menors de la Comunitat Autònoma que justifiqui individualment l'accés, mitjançant la inscripció, a activitats o programes d'educació o formació que redundin en el seu benefici.
  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
  • Tener más de 16 años y menos de 30 años.
  • No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seva inscripció en els serveis públics d'ocupació.

Una vegada que la persona interessada s'ha donat de alta en el sistema podrà rebre ofertes del catàleg d'actuacions a través de la seva Comunitat Autònoma, l'Administració General de l'Estat, les entitats que col·laboren en la gestió del Fons Social Europeu o de les empreses que desitgin aplicar-se algun dels incentius previstos en la normativa vigent per a la contractació de persones joves.

 

 

Si ben Garantia Juvenil és aplicable en tot el territori nacional i el seu accés serà en igualtat de condicions per a totes les persones joves objecte d'atenció, amb especial dedicació a els qui es trobin en una situació de desavantatge i/o risc d'exclusió social, les Comunitats Autònomes juguen un paper determinant lloc que es tracta d'un sistema l'èxit del qual dependrà de la bona coordinació entre les diferents administracions. Per aquesta raó, s'ha creat una Comissió entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes per a la coordinació, avaluació i seguiment del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Així mateix, de conformitat amb el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, podran implantar, en l'àmbit de les seves competències, mecanismes específics per a la inscripció i mecanismes de coordinació per conèixer les actuacions que s'estan duent a terme al seu territori.

Per ser beneficiari de Garantia Juvenil s'han de complir els requisits establerts i accedir al Fitxer del Sistema de Garantia Juvenil per inscriure's.

Accés amb DNI electrònic o certificat

La forma més senzilla i ràpida d'accedir al fitxer és a través de DNI electrònic, certificat electrònic reconegut o altres mitjans que s'estableixin normativament i que s'habilitaran per a la seva ocupació per part de les persones usuàries.

Informació per obtenir-ho

Accés de forma assistida

En les oficines de les Cambres de comerç podran facilitar-te tot tipus d'informació sobre Garantia Juvenil.

Pincha aquí y encuentra tu Cámara de Comercio más cercana.

Als Centres i serveis de la Xarxa SIJ (Serveis d'Informació Juvenil), en coordinació amb INJUVE, es proporcionarà ajuda per completar la sol·licitud d'inscripció amb el suport de personal qualificat.

Punxa aquí i troba el teu centre SIJ més pròxim.

Accés a través del Sistema Cl@ve

Es tracta d'una plataforma comuna per a la identificació, autenticació i signatura electrònica, un sistema interoperable i horitzontal que evita a les Administracions Públiques haver d'implementar i gestionar els seus propis sistemes d'identificació i signatura, i als ciutadans haver d'utilitzar mètodes d'identificació diferents per relacionar-se electrònicament amb l'Administració. Accés Cl@ve

Inscripció amb usuari i contrasenya

Puedes iniciar tu inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil cumplimentando el formulario en la web.

Una vegada que responguis unes preguntes que ens permetin acreditar la teva identitat, podràs a continuació emplenar la teva sol·licitud d'inscripció. Durant el procés, se't demanarà una contrasenya que podràs utilitzar per entrar al teu perfil de Garantia Juvenil en futures ocasions. Si ja disposes de contrasenya, fes clic aquí.

Altres formes d'accés

La inscripció es deu realitzar per via telemàtica en tots els casos amb l'excepció d'aquelles persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a el 33 % i/o que es troben en risc d'exclusió social que comptin amb el certificat que ho acrediti.

Aquestes persones es podran inscriure mitjançant la presentació del formulari adjunt en les oficines de registre de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes i de les Entitats establertes en l'article 16 . 4 Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Així mateix, la inscripció o renovació com a demandant d'ocupació en un Servei Públic d'Ocupació implica la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, si es compleixen els requisits exigits.

Una vegada que s'hagi presentat la sol·licitud d'inscripció per qualsevol de les vies indicades anteriorment, es procedirà a la comprovació dels requisits necessaris a través de consultes als organismes corresponents tals com la Tresoreria General de la Seguretat Social o la Direcció general de Policia. Es tracta d'un procediment administratiu que requereix d'un cert temps, en el qual es pretén garantir al màxim que la informació és correcta, atès que en figurar inscrita en Garantia Juvenil, una persona pot beneficiar-se d'accions contemplades dins de programes que disposen d'assignació econòmica concreta, com els de el Fons Social Europeu.

Després d'obtenir la resposta a tals consultes, s'emetrà la corresponent resolució tenint com a data d'efectes des de la sol·licitud d'inscripció. En l'actualitat, el temps mitjana de resolució està entorn de/entorn de tres o quatre dies laborables, des del moment en què es finalitza la sol·licitud d'inscripció correctament, sense menyscapte que puguin existir qüestions puntuals que allarguin aquest procés.

Si et vas inscriure amb un NIE i actualment tens DNI, flama a l'o 060 escriu-nos a info.garantiajuvenil@sepe.es i t'informem de com procedir per realitzar el canvi en Garantia Juvenil i tenir les teves dades actualitzades.