Seu electrónica

Informació econòmic financera

Imagen lectura fácil Lectura fácil

En aquesta secció posem a la teva disposició la informació relativa a qüestions economicofinanceres del SEPE seguint la línia de gestió oberta. En els diferents blocs podràs accedir a qüestions com el balanç de comptes anuals i resultats, la memòria anual, informes de gestió i auditoria, així com als pressupostos i informes d'execució pressupostària, que proporcionen dades sobre els objectius marcats en els plans pressupostaris i l'avaluació i consecució dels mateixos. Finalment, t'oferim les dades disponibles quant als períodes mitjans de pagament als proveïdors.

Pot consultar en aquest enllaç la informació relativa a les licitacions del SEPE.


Informe sobre los contratos adjudicados en el SEPE atendiendo a su procedimiento: EJERCICIO 2018

TIPUS DE PROCEDIMENT IMPORT D'ADJUDICACIÓ PERCENTATGE
Obert criteris múltiples 52.288.275,25 76,12%
Obert criteri preciar 2.191.826,41 3,19%
Contracte Menor 1.633.884,50 2,38%
Procediment negociat sense publicitat 5.515.400,64 8,03%
Contractació centralitzada 5.853.824,27 8,52%
Obert Simplificat 1.135.674,39 1,65%
Restringit criteri preciar 76.500,00 0,11%
TOTAL 68.695.385,46 100,00%
Imports en euros

La informació dels comptes anuals de l'exercici 2012 d'ara endavant d'aquesta entitat es pot consultar al portal de transparència de l'Administració General de l'Estat.