Seu electrónica

Definició - Missió, visió, valors

Imagen lectura fácil Lectura fácil

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és un organisme autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social. El SEPE, juntament amb els Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes, formen el Sistema Nacional d'Ocupació. Aquest sistema assumeix les funcions de l'extint Institut Nacional d'Ocupació (INEM) des de 2003 . Des d'aquesta estructura estatal es promouen, dissenyen i desenvolupen mesures i accions per a  l'ocupació, l'execució de la qual és descentralitzada, ajustades a les diferents realitats territorials.

L'organisme està compost per:

 • Uns serveis centrals.
 • 52 adreces provincials.
 • Una àmplia xarxa d'oficines presencials distribuïdes per les 50 províncies de l'Estat espanyol i les ciutats de Ceuta i Melilla, des de les quals es gestionen els tràmits de prestacions per desocupació. En les de Ceuta i Melilla, també es gestionen els tràmits d'ocupació i formació.

A més, disposa dels següents serveis:

 • Un servei d'atenció telefònica al ciutadà ( 060 )*.
 • Un servei d'atenció telefònica per sol·licitar Cita Prèvia ( 91 926 79 70 ).

El SEPE trabaja por y para la sociedad. La actividad que desarrollamos se centra en satisfacer e investigar las necesidades de nuestro público:

 • Treballadors en actiu.
 • Treballadors aturats i aturats de llarga durada.
 • Emprenedorsque tinguin una idea de negoci.
 • Joves.
 • Empreses.

Teléfono 060 : Canal de atención telefónica de la Administración General del Estado. (Las llamadas al 060 no están incluidas en las tarifas planas de las operadoras, por lo que pueden suponer un coste añadido).

Contribuir al desenvolupament de la política d'ocupació, gestionar el sistema de protecció per atur i garantir la informació sobre el mercat de treball a fi d'aconseguir, amb la col·laboració dels serveis públics d'ocupació autonòmics i altres agents de l'àmbit laboral, la inserció i la permanència en el mercat laboral de la ciutadania i la millora del capital humà de les empreses.

Aconseguir l'excel·lència en la gestió dels nostres serveis a la ciutadania, aprofitant les noves tecnologies, i liderar la contribució del Sistema Nacional d'Ocupació per incrementar la qualitat del mercat de treball.

Els valors que determinen els principis que el SEPE ha de considerar per aconseguir els objectius que persegueix són els següents: 

 • Cultura de servei a la ciutadania: El SEPE treballa per i per a la societat. La vocació de servei públic de les persones de l'organització fa que el nivell de satisfacció augmenti amb cada usuari satisfet. Tota l'activitat de l'organisme ha de centrar-se a investigar les necessitats dels seus clients i orientar el treball a satisfer-les de la manera més eficaç.
 • Capacitat innovadora: El valor afegit del SEPE ho posen les persones que treballen en ell, ja que la nova realitat laboral obliga a la innovació en el tractament de la cerca i orientació en l'ocupació. D'aquesta manera, els canvis que adopta l'organització tenen un reflex automàtic en els usuaris.
 • Col·laboració amb els altres agents: Amb l'objectiu d'oferir el millor servei al ciutadà, el SEPE, donada la seva condició de servei públic, potencia la col·laboració amb la resta d'actors de l'àmbit laboral i millora la coordinació amb altres institucions, fins i tot a nivell europeu.
 • Compromís amb el personal de l'organització: El SEPE compta amb un equip amb alt nivell de vocació de Servei Públic. El bon servei al ciutadà passa per una bona gestió dels recursos humans, les bases dels quals són la comunicació, la claredat organitzativa, el compromís amb les persones de l'organització i el seu desenvolupament professional. L'organització ha de donar molt valor al treball en equip, la col·laboració i la millora de les condicions de treball.
 • Qualitat en la gestió: Mitjançant la qualitat s'aconsegueix traslladar la resta de valors al terreny de la pràctica. Donar servei és fer-ho eficaçment, a temps, de forma sostenible i responsable, amb iniciativa i millora contínua. La qualitat comença en la detecció de les necessitats dels clients i continua en l'avaluació de la qualitat percebuda per ells.

Documentación relativa al SEPE