Seu electrónica

Informes sobre el mercat de treball

Aquesta pàgina trobaràs les publcaciones sobre la situació del mercat de treball de nivell estatal:

Informes anuals estatals generals: que recullen les principals variables que componen el mercat laboral, amb la finalitat d'exposar, tant la situació actual, com els possibles canvis conjunturals i estructurals que es puguin produir en el mateix. Els informes detallen:

  • Aspectes metodològics i objectius
  • Informació socioeconòmica
  • Afiliació a la Seguretat Social
  • Contractació
  • Demandes d'ocupació i atur registrat
  • Mercat de treball de les ocupacions
  • Tendències del mercat de treball

Informes anuals estatals de col·lectius d'especial interès per a l'ocupació: joves menors d'anys, 30 dones, persones amb discapacitat, estrangers i majors d'anys. 45 Amb un contingut similar a la dels informes generals però de cada col·lectiu.

Referents del mercat de treball: informació mensual i anual amb els principals indicadors d'ocupació i desocupació.

Butlletí Trimestral del Mercat de Treball (BTM).