Sede electrónica

Como fago a memoria que necesito para solicitar o pago único e quen ma pode facer?

A memoria para solicitar o pago único consistirá na redacción dun proxecto que describa a actividade que vaia a realizar e que permita considerar a súa viabilidade económica e financeira. Dita memoria deberá incluír os seguintes apartados:

  • Datos persoais.
  • Datos sobre a actividade a realizar, indicando en que consiste, localidade e provincia onde se vai a desenvolver, marco xurídico dentro do cal se vai a realizar e data prevista de comezo da mesma.
  • Capital necesario total (propio, alleo e capitalización).
  • Distribución prevista do capital.
  • Detalle dos investimentos a realizar.
  • Datos do local onde se vai desenvolver a actividade.
  • Previsión de ingresos, gastos e rendementos para os primeiros exercicios.
  • Previsión sobre creación de emprego.

A memoria pódea elaborar seguindo o guión que se atopa na páxina Web do Servizo Público de Emprego Estatal, denominado "Persoal de memoria explicativa do proxecto para o pago único ou capitalización".

Para a realización da memoria tamén pode acudir a calquera consultoría ou asesoría privada, ou a calquera dos servizos que as distintas Administracións Públicas de carácter estatal, autonómico ou local, pon a disposición das persoas promotoras de novos proxectos de actividade.