Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Hai que xustificar o investimento do diñeiro do pago único? Teño que devolvelo se non a xustifico?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Unha vez que percibises o importe da capitalización, no prazo dun mes deberás iniciar a actividade e entregar a documentación que xustifique que investiches o diñeiro na este actividade.
Deberás destinar a cantidade que recibiches á actividade prevista, segundo o que figura na memoria do proxecto que forma parte do expediente.

No caso de que a actividade que iniciaches sexa diferente á que constaba na solicitude e memoria, pero axústase ao establecido na normativa de aplicación, deberás presentar unha nova memoria e a documentación complementaria que sexa necesaria e que che indique o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).

Poden darse tres posibilidades:

1 .- Que a nova actividade reúna os requisitos legais, considérese viable o proxecto e a contía que require a súa posta en marcha axústese á inicialmente concedida. Neste caso mantense o dereito recoñecido.

2 .- Que a nova actividade reúna os requisitos legais e considérese viable o proxecto, pero a contía concedida non se adapte á nova memoria. Neste caso o Servizo Público de Emprego Estatal procederá a ditar unha nova resolución axustando a cantidade recoñecida ao novo proxecto, e se houbese diferenzas entre as dúas contías, reclamarache os cobros indebidos que procedan.

3 .- Que non reúnas os requisitos legais, nin se considere viable o novo proxecto. Neste caso o Servizo Público de Emprego Estatal procederá a reclamarche todo o aboado en concepto de pago único.
Procederase a reclamarche o cobro indebido polo total da cantidade líquida capitalizada que che foi ingresada nos seguintes casos:

  • Se non inicias a actividade e non xustificas suficientemente o motivo.
  • Se non destinas a cantidade concedida á túa incorporación como socio ou socia ou como persoa traballadora dunha cooperativa ou sociedade laboral.
  • Se non destinas a cantidade á realización da actividade por conta propia.

Se non aplicas ou desvías a prestación por desemprego a outros fins distintos á actividade obxecto da capitalización, poderá considerarse falta moi grave. Esta sanciónase coa perda da prestación por desemprego e ademais, coa exclusión do dereito a percibir calquera prestación económica, e no seu caso, á axuda de fomento de emprego durante un ano.

Máis información en: Capitaliza a túa prestación.