Sede electrónica

Cando me pagarán as cotas da Seguridade Social?

Se coa capitalización da prestación por desemprego benefíciase da subvención das cotas da Seguridade Social, deberá ingresar mensualmente ditas cotas á Seguridade Social e posteriormente o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) devolveralle cada mes o seu importe na conta corrente que indicase, tras comprobar previamente que segue de alta na Seguridade Social.

O abono da subvención mantense mentres continúe na actividade subvencionada ou ata esgotar o total da contía da prestación contributiva que capitalizou.

El abono de la subvención se mantiene mientras continúe en la actividad cuyas cuotas de la Seguridad Social están subvencionadas o hasta agotar el total de la cuantía de la prestación contributiva que ha capitalizado.

Máis información en: