Sede electrónica

Se percibo o pago único e vaime mal na nova actividade que emprendo, podería volver cobrar o paro e descontaríalleme o xa percibido?

No caso de que se lle abonou o importe total da prestación contributiva, ben nun só pago, ben en pagos mensuais para a subvención de cotas de Seguridade Social, considérase que a prestación está esgotada. Aínda que se dese de baixa na actividade emprendida, non tería dereito a percibila de novo.

No caso de que non se lle abonou a totalidade da prestación contributiva e quedase un remanente, poderá renovar a prestación pendente de percibir unha vez que transcorrese un tempo equivalente ao que cobraría de prestación se non a capitalizou, é dicir, se a percibiu por mensualidades.

Poderá renovar a prestación, a condición de que se cumpran o resto de requisitos, nos seguintes supostos:

  • Se o traballo por conta propia foi inferior a meses, 24 sendo indiferente que se deu de alta como persoa traballadora por conta propia dentro dalgún dos réximes da Seguridade Social.
  • Se a duración do traballo por conta propia foi superior a meses 24 e inferior a meses 60 e xustifica darse de alta como persoa traballadora por conta propia no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial de Traballadores do Mar.

Nos casos citados anteriormente, cando cese a actividade, poderá renovar a prestación por desemprego previa solicitude. Se a presenta no prazo de días 15 hábiles seguintes a partir do cesamento no traballo por conta propia, o dereito ao cobro nacerá a partir do día seguinte ao cesamento.

Se tras o cesamento no traballo por conta propia, ten dereito á protección por cesamento de actividade poderá elixir entre percibir esta ou reabrir a prestación por desemprego suspendida. Se opta pola prestación anterior, as cotizacións que deron lugar á nova prestación (que non elixiu) non poderán terse en conta para o acceso a unha prestación posterior.