Sede electrónica

Canto podo cobrar como subvención de cotas á Seguridade Social e que documentos debo achegar?

A contía que mensualmente pode obter para subvencionar as cotas de Seguridade Social é fixa, calcúlase co importe da achega íntegra á Seguridade Social do primeiro mes da actividade como autónomo ou autónoma, ou como socio ou socia de cooperativa ou sociedade laboral ou mercantil.

Se ese mes de traballo non fose completo calcúlase a cantidade que corresponde a toda a mensualidade. Por iso, cando reciba a comunicación do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) aprobando o seu dereito, debe achegar a documentación que a continuación se indica para que se poida calcular o importe mensual da subvención de cotas á Seguridade Social:

  • Se vostede é unha persoa traballadora por conta propia (autónomo ou autónoma): o boletín de cotización do primeiro mes de actividade selado e/ou xustificante bancario de ingresar o seu importe nunha entidade financeira.
  • Se se incorpora ao Réxime Xeral ou a outro réxime da Seguridade Social como persoa traballadora por conta allea: a nómina do primeiro mes de traballo.

Deberá ter en conta que no caso de solicitar e percibir a prestación na modalidade de pago único e a subvención de cotas, deberá presentar xustificante do investimento e do inicio da actividade.

Nos casos citados anteriormente, cando cese a actividade, poderá renovar a prestación por desemprego previa solicitude. Se a presenta no prazo de días 15 hábiles seguintes a partir do cesamento no traballo por conta propia, o dereito ao cobro nacerá a partir do día seguinte ao cesamento.

Se tras o cesamento no traballo por conta propia, ten dereito á protección por cesamento de actividade poderá elixir entre percibir esta ou reabrir a prestación por desemprego suspendida. Se opta pola prestación anterior, as cotizacións que deron lugar á nova prestación (que non elixiu) non poderán terse en conta para o acceso a unha prestación posterior.