Sede electrónica

Cobrarei subsidio se me afecta un ERE ou un ERTE e non teño 360 días cotizados?

Se, tendo en conta todas as cotizacións computables que realizase no seis anos anteriores e que non utilizase para o acceso a unha prestación anterior, tanto de nivel contributivo como asistencial, vostede reúne un período de ocupación cotizada inferior a días 360 e cumpre o resto de requisitos esixidos, podería acceder, se carece de rendas superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (contías para este ano), a un subsidio por desemprego, cuxa duración dependerá do número de días traballados e de se ten ou non responsabilidades familiares(o mínimo de tempo traballado será de tres meses se ten responsabilidades familiares e de seis, en caso contrario).

Máis información sobre prestacións por desemprego por un ERE ou un ERTE en: “Vinme afectado por un ERE ou un ERTE”.