Sede electrónica

Como me afecta un ERTE estando de baixa laboral por incapacidade temporal, maternidade ou paternidade? E se a baixa é posterior ao comezo do ERTE?

Se se atopa en situación de incapacidade temporal (IT) ou de maternidade ou paternidade, e inclúenlle nun procedemento de regulación temporal de emprego de suspensión ou redución de xornada, non lle afectarán as súas medidas ata que presente a alta médica ou finalice o período de descanso por maternidade ou o permiso por paternidade.

Exemplo: persoa traballadora en IT o 1 / 3 / 2022 , afectada por unha suspensión de contratos entre o 1 / 4 / 2022 e o 31 / 5 / 2024 , consecuencia dun procedemento de regulación temporal de emprego. Recibe a alta médica o 10/05/2022 , nese momento afectaríalle a medida de suspensión, acreditando a finalización da IT coa presentación do parte de alta médica.

Se a baixa médica ocorre durante a vixencia do procedemento de regulación de emprego, e, por tanto, mentres percibe a prestación por desemprego:

  • Se a prestación por IT é a cargo do INSS: o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), por delegación do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), aboaralle a prestación por incapacidade temporal, cuxa contía será igual á prestación por desemprego, co consumo correspondente de días de prestación.
  • A situación de maternidade ou paternidade: suspenderáselle o pago da prestación por desemprego e, unha vez solicitada por vostede a prestación por maternidade ou paternidade, que xestiona directamente o INSS, empezará a cobrala. Unha vez que termine a prestación por maternidade ou paternidade renovarase a prestación por desemprego, previa solicitude do interesado, durante o tempo que quedase por percibir e pola contía que lle correspondese no momento da suspensión.
  • Se a prestación por IT é a cargo dunha Mutua, o SEPE suspende o abono da prestación desde o primeiro día da baixa, mantendo a cotización durante o este período. Será a Mutua a que aboe á persoa traballadora a prestación por IT.

Máis información sobre prestacións de desemprego por ERE ou ERTE en: “Afectoume un ERE ou ERTE”.