Sede electrónica

Teño xornada reducida por garda legal. Pode a miña empresa incluírme nun despedimento colectivo (ERE) ou en medidas temporais (ERTE)?

Todas as persoas traballadoras da empresa, con independencia da duración da súa xornada de traballo, poden ser incluídas nun procedemento de regulación de emprego.

No entanto, se a súa redución de xornada é por garda legal (coidado directo dun menor de  12 anos ou persoa con discapacidade que non desempeñe actividade retribuída), para o cálculo dabase reguladora, as bases de cotización computaranseincrementadas ata 100 o por centoda contía que correspondese se se mantivo, sen redución, o traballo a tempo completo ou parcial. E se a situación legal de desemprego prodúcese estando na este situación de redución de xornada as contías máxima e mínima determinaranse tendo en conta oindicador público de rendas de efectos múltiples en función das horas traballadas antes da redución da xornada.

Exemplo: persoa traballadora a xornada completa que reduce a xornada por coidado de fillo menor de anos 12 ao 50 % durante o ano anterior ao comezo da suspensión do contrato de traballo por procedemento de regulación temporal de emprego. As bases de cotización dos últimos 6 meses son 1 . 000 , 00 euros/mes.
En tal caso, aboarase a prestación considerando unha cotización mensual de . 2 000 euros, e a contía fixarase sen porcentaxe de redución algún, dado que antes da redución de xornada por garda legal a persoa traballadora prestaba os seus servizos ao 100 % da xornada.

Máis información sobre prestacións de desemprego por procedementos de regulación de emprego en: “Afectoume un ERE ou un ERTE”.