Sede electrónica

Cotización prestación

Mentres estea a percibir a prestación por desemprego, o ingreso das cotizacións á Seguridade Social realízao o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Este asume a achega empresarial e descontaralle do importe da súa prestación o 100 % da cota que lle corresponda.

Se accedeu á prestación pola extinción do seu contrato de traballo, cotizará á Seguridade Social polas continxencias comúns de: xubilación, invalidez permanente, morte e supervivencia, incapacidade temporal, protección á familia e asistencia sanitaria. Non cotizará por desemprego, accidente de traballo e enfermidade profesional, Fondo de Garantía Salarial e Formación Profesional.

A base de cotización á Seguridade Social da prestación por desemprego será a mesma que a base reguladora desta, independentemente dos topes que se apliquen á contía mensual da este prestación.

Se é unha persoa traballadora por conta allea agraria fixa ou fixa descontinua, o SEPE faise cargo do 73 , 50 % da achega á Seguridade Social que lle corresponda a vostede, polo que non se lle descontará da prestación.

Se renova a prestación tras suspendela ou opta por unha nova prestación que se puido xerar, as bases de cotización son as da prestación que se renova ou as da nova, respectivamente.