Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Que situacións son incompatibles coa renda agraria?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A renda agraria é incompatible con:

 • A obtención de rendas de calquera natureza que en cómputo anual, superen o Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vixenteexcluídas as pagas extraordinarias.
 • O cobro doutras prestacións ou subsidios por desemprego ou a renda activa de inserción.
 • As pensións ou prestacións de carácter económico da Seguridade Social que sexan incompatibles co traballo ou que sexan compatibles e superen en cálculo anual o salario mínimo interprofesional vixente, excluídas as pagas extraordinarias.
 • A condición da persoa traballadora ou do seu cónxuxe de persoa propietaria, arrendataria, aparcera ou titular por concepto semellante, de explotacións agropecuarias, cuxas rendas superen en cálculo anual o salario mínimo interprofesional vixente, excluídas as pagas extraordinarias.
 • A realización simultánea dun traballo por conta propia ou allea. Con todo, cando así o estableza un programa de fomento do emprego, as persoas beneficiarias da renda agraria maiores de anos 52 poderán voluntariamente compatibilizala co traballo por conta allea e terán as seguintes posibilidades:
  • Se o traballo está encadrado no Sistema Especial Agrario da Seguridade Social (SEASS), o Servizo Público de Emprego Estatal aboará á persoa traballadora o 50 % do importe da renda agraria e o 50 % do importe da cota fixa (cotización) ao SEASS.
  • Se o traballo está encadrado nun réxime distinto, só aboará o 50 % da renda agraria.
  • Se a realización do traballo esixe traslado de residencia (dentro de e Andalucía Extremadura ), poderase solicitar o abono de tres meses da renda agraria nun pago único.

Máis información sobre a renda agraria en: “Son unha persoa traballadora do campo”.