Sede electrónica

Que situacións son incompatibles co paro e o subsidio por desemprego?

A prestación e o subsidio por desemprego son incompatibles:

● En xeral co traballo retribuído por conta allea a tempo completo ou situacións asimiladas que supoñan estar dentro de calquera réxime da Seguridade Social, aínda que non estea previsto cotizar por desemprego, coa excepción do subsidio que perciban as persoas maiores de anos 52 cun contrato a tempo completo de forma indefinida ou temporal, sempre que a súa duración sexa superior a meses.. 3

● Co traballo por conta propia, aínda que non implique alta nalgún dos réximes da Seguridade Social, excepto:

    • Se se percibe a prestación por desemprego de nivel contributivo e cesouse con carácter total e definitivo na actividade laboral, dita prestación é compatible co traballo por conta propia ou a incorporación a unha sociedade laboral ou cooperativa de traballo asociado de nova creación. Neste caso, o tempo máximo de compatibilización é 270 de días ou o tempo inferior que quede por percibir da prestación.

● Con actividades de investigación retribuídas que supoñan dedicación exclusiva.

● Coa realización, fóra das canles académicas, de prácticas non laborais en empresas, se supoñen estar incluído no Réxime Xeral da Seguridade Social.

● Con carácter xeral, coa participación en programas de formación vinculados a estudos universitarios ou de formación profesional que inclúan a realización de prácticas formativas que, aínda que non dean lugar a unha relación laboral, si comportan unha contraprestación económica para as persoas participantes e a súa incorporación no Réxime Xeral da Seguridade Social.

● Con el ejercicio retribuido de cargos públicos o sindicales electos que supongan dedicación exclusiva.

● Coas pensións ou prestacións económicas da Seguridade Social incompatibles co traballo.

● Cando por activación das persoas reservistas voluntarias do exército, estas realicen exercicios de instrución, adestramento, ou presten servizos ou participen en cursos de formación e perfeccionamento, e sexan retribuídas por iso, poderán compatibilizalo coa prestación ou subsidio que estean a percibir.

● Con calquera outra situación que implique percepcións económicas públicas que substitúan retribucións deixadas de percibir polo cesamento nunha actividade, manténdose un vínculo administrativo ou laboral.

A persoa beneficiaria está obrigada a comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal calquera dos casos de incompatibilidade descritos, co fin de que suspenda o pago da prestación ou subsidio.